طراحي مكانيكي دستگاه اتوماتيك فراصوني خوردگي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : محمدجواد هادي دهكردي

امواج فراصوتي در نيم استوانه و طراحي دستگاهي جهت انجام آزمايش مربوطه در شعاع هاي مختلف

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : اميرحسين همت يار

اندازه گيري سرعت امواج عرضي در قطعات با استفاده از پروب موج طولي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : محمد صالح صداقت

شبيه سازي انتشار امواج SH در ورق با روش اجزائ محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : احسان نادريان

انجام ازمايشات شناسايي خوردگي توسط روبشگر خودكار فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمدامين سليماني فرد

طراحي سيستم بازرسي لوله به روش امواج فارصوتي هدايت شده

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : احسان نوبخت اندرود

مدلسازي اجزاء محدود برهم كنش امواج فراصوتي با عيوب داخلي قطعات

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : شيدا دهقان نژاد

ساخت دستگاه شناور كننده اجسام كوچم از طريق امواج فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : هانيه جعفرقلي

مدلسازي عددي پراكندگي امواج اكوستيك صفحه اي از يك ساتوانه جامد دو لايه

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محسن فقيه