تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت يك سيستم بازرسي فرا صوتي براي آزمون جوش هاي ريل راه آهن

نام اساتید: فرهنگ هنرور, محمدحسين سورگي, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, , Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمدرضا خاوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

مطالعه روش فراصوتي زمان پرواز پراش (ToFD)در حضور گراديان حرارتي با استفاده از روش اجزاء محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, سهيل نخودچي, افشين كازروني, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Soheil Nakhodchi, , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سيدرضا هاشمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

مدل سازي اجزاي محدود انتشار امواج فراصوتي در جوش نقطه اي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي, افشين كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : اسماعيل ميرمهدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

به كارگيري امواج فراصوتي جهت افزايش نفوذپذيري پوست

نام اساتید: فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم, علي نجفي اردكاني, علي محلوجي فر, علي نجفي اردكاني
Farhang Honarvar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : احسان نادريان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اندازه گيري ضخامت رسوب در لوله هاي نفت و گاز

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, محمد رياحي, مهرداد كازروني
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, , Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : مجتبي كچكولي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مدلسازي اجزاي محدود انتشار امواج لمب در ماده مركب با عيب لايه لايه شدگي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, كيوان نارويي, مهرداد وحدتي, محمد رياحي, مهرداد وحدتي
Farhang Honarvar, Keivan Narooei, Mehrdad Vahdati, , Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : حميدرضا كريميان سيچاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مدلسازي روش حرارت نگاري ارتعاشي و بررسي عوامل موثر در ايجاد حرارت موضعي در محل عيب

نام اساتید: فرهنگ هنرور, سيدمرتضي طباطبايي پور, سهيل نخودچي, محمد رياحي, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Seyedmorteza Tabatabaee, Soheil Nakhodchi, , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سيد علي قرشي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

اندازه گيري ضخامت لايه رسوب در لوله هاي نفت و گاز به روش فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, سهيل نخودچي, محمد ابونجمي, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Soheil Nakhodchi, , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : مرتضي اشراقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

طراحي و ساخت پروب فراصوتي باند متغير

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي, امير عبداله, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : نادر آريائي فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مهرداد كازروني, عبدالرضا اوحدي همداني, ميرسعيد صفي زاده, فرهنگ هنرور
Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Kazerooni, , , Farhang Honarvar
نام دانشجو : رامين شعباني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

محاسبه موقعيت ترك در فضاي سه بعدي با استفاده از روش فرا صوتي تافد

Spacial Localization of Defects by Ultrasonic Time-of-Flight Diffraction (TOFD) Technique

نام اساتید: فرهنگ هنرور, سعيد ايراني, علي اصغر جعفري, علي مظفري, مجتبي فرخ
Farhang Honarvar, Saeid Irani, Ali Asghar Jafari, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : علي حبيب پور لداري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

تشخيص ابعاد عيب دايره اي در ورق با استفاده از مدلسازي موج لمب و حل مسئله معكوس

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, محمد شرعيات, مهرزاد شمس, عقيل يوسفي كما, مهدي بهزاد
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Mohammad Shariyat, Mehrzad Shams, ,
نام دانشجو : عادل صداقتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

توليد امواج پيشرو خالص و بكارگيري آن براي بازرسي فراصوتي مواد

نام اساتید: فرهنگ هنرور, سهيل نخودچي, محمدحسين سورگي, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Soheil Nakhodchi, , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : حميد يزدي پسند

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

آزمون فراصوتي لوله نفت و گاز با استفاده از امواج هدايت شده

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي ظهور, محمدحسين سورگي, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor, , Mehdi Zohoor
نام دانشجو : مجتبي عسگري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله

نام اساتید: سهيل نخودچي, مجيد قريشي, مجيد قريشي, مهدي احمدي نجف آبادي, ميرسعيد صفي زاده, فرهنگ هنرور
Soheil Nakhodchi, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi, , , Farhang Honarvar
نام دانشجو : زهرا عباسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

تعيين خواص مكانيكي استوانه ي روكش دار با استفاده از معكوس سازي داده هاي پراكندگي موج صوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : پروين فتحي هفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي رابطه ي بين امواج مارپيچ در استوانه ها و امواج لمب در ورق ها

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : پريسا بياتي ملايري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

تدوين روش و تهيه تصاوير روبش دوبعدي از قطعات تخت توسط روبات روبشگر فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : بهراد قاضي نوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ضخامت سنجي عايق حرارتي مخازن به روش فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : پويا صالحي فيروز آبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري 2

نام اساتید: مهرداد وحدتي, مجيد قريشي, مجيد قريشي, مهدي احمدي, ميرسعيد صفي زاه, فرهنگ هنرور
Mehrdad Vahdati, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi, , , Farhang Honarvar
نام دانشجو : سلمان شمسايي گهكاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

تحليل پراكندگي چندگانه امواج فراصوتي از مواد مركب تقويت شده با الياف با در نظر گرفتن اثر ميرايي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي, صادق صديقي, رضا نقدآبادي, محمد محجوب جهرمي
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati, Sadegh Seddighi, ,
نام دانشجو : علي طاهري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي روش بازرسي فراصوتي توسط امواج هدايت شده

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي ظهور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : حامد بوذري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مطالعه تغييرات سرعت امواج فراصوتي در حضور گراديان درجه حرارت

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : رامين شعباني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

شبيه سازي انتشار امواج هدايت شده در خطوط لوله نفت و گاز به روش اجزاي محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, كيوان نارويي, مجيد قريشي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Farhang Honarvar, Keivan Narooei, Majid Ghoreishi, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سارا مقامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

اندازه گيري خواص الاستيك فيبر جاسازي شده در يك ماده همسانگرد با استفاده از معكوس سازي داده هاي پراكندگي صوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, علي كشاورزوليان
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمدرضا كاري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

مدل مديريت همزمان ريسك و عوامل كليدي موفقيت در استقرار ERP

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : سعيد ناصري پرگو

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تحليل پروب هاي فراصوتي به روش اجزاء محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مهرداد كازروني
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : مصطفي رفيع نژاد ماسوله

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت پروب پيزوالكتريك و بلوك كاليبراسيون جهت انجام آزمون فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : ميلاد نصيري بابلاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

مدل سازي سيگنال هاي فرا صوتي با استفاده از روش هاي بهينه سازي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم, مجيد قريشي, رضا جعفري, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Majid Ghoreishi, Reza Jafari, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : علي غلامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

توسعه روشي براي اندازه گيري توزيع عمق لايه ي سخت شده در قطعات فولادي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, سعيد خدايگان, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدرضا چهره زاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

به كارگيري روش ليزر فراصوتي در جهت ارزيابي غيرمخرب قطعات صنعتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, سعيد خدايگان, مهرداد كازروني
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, , Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : حامد منصوري نيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت روبشگر اتوماتيك اندازه گيري فراصوتي خوردگي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي ظهور, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor, Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمد جواد هادي ده كردي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدل سازي فراصوتي به روش اجزاي محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, كيوان نارويي, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Keivan Narooei, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : نسرين اصل شهريور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و ساخت يك سيستم فراصوتي روبش C براي بازرسي اتصالات چسبي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد وحدتي
Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : مهران سپهري خامنه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مطالعه تغييرات سرعت امواج طولي و عرضي در فلزات با تغيير دما

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محسن اعياني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بهبود تخمين اختلاف زماني پالس هاي فراصوتي به كمك پردازي سيگنال

نام اساتید: فرهنگ هنرور, جمال زماني اشني, مهدي ظهور, جمال زماني اشني
Farhang Honarvar, Jamal Zamani, Mehdi Zohoor, Jamal Zamani
نام دانشجو : سيدعباس ارحام نمازي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

ضخامت سنجي دقيق قطعات Stainless Steel با استفاده از تكنيك Cross Correlation

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, مهرداد كازروني, مهرداد وحدتي
Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : محمد ايران نژاد نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

بررسي انتشار و پراكندگي موج فراصوتي در مواد تابعي (FGM)

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : سعيد قيصري هسنيجه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

بهبود روش فراصوتي زمان پرواز پراش (ToFD) با استفاده از ديكانولوشن متغير با زمان

Enhancement of ultrasonic time-of-flight diffraction (ToFD) techniqe by time varying decnvolution

نام اساتید: فرهنگ هنرور, اميررضا شاهاني, مجيد قريشي, حميد ابريشمي مقدم, حميد احمديان, سيد محمدرضا خليلي
Farhang Honarvar, Amir Reza Shahani, Majid Ghoreishi, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : امين ياقوتيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

استفاده از امواج زيرسطحي HEAD WAVE در بازرسي قطعات

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مهرداد كازروني
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمدحسن حجتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

طراحي دستگاه اندازه گيري فراصوتي خوردگي و تهيه الكوريتم پردازش داده ها

نام اساتید: فرهنگ هنرور, جمال زماني اشني, مهدي ظهور, جمال زماني اشني
Farhang Honarvar, Jamal Zamani, Mehdi Zohoor, Jamal Zamani
نام دانشجو : آرمان مختاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بهبود نتايج ضخامت¬سنجي فراصوتي قطعات با استفاده از پردازش سيگنال

نام اساتید: فرهنگ هنرور, -- سينك لر, مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, , Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : فرزانه صالحي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

انتشار امواج لمب در ورقهاي همسانگرد عرضي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : حميدرضا ابراهيم زاده ديزجي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۱

تعيين ويژگيهاي مكانيكي لايه سخت شده قطعات فولادي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, حميد خرسند, مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Hamid Khorsand, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : محمد حميدنيا

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۱۰

بازرسي جوشهاي آستيني با استفاده از امواج فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, مهرداد كازروني, مهرداد وحدتي
Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : سيدمرتضي طباطبائي پور

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰/۲۶

بهبود نتايج آزمون فراصوتي با استفاده از روش تمركز مصنوعي امواج ( ASFT)

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : امير انصاري

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰/۲۶

بسط و توسعه مدل رياضي پراكندگي امواج صوتي از پوسته هاي استوانه اي غوطه ور در سيال

نام اساتید: مجيد بازارگان, فرهنگ هنرور
Majid Bazargan, Farhang Honarvar
نام دانشجو : ناعمه صفري

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۱۶

توليد تصاوير روبش (B_scan ) از آزمونهاي فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : وحيد محبوبي پور

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۹

تحليل سيگنالهاي فراصوتي به منظور تشخيص عيوب جوش نقطه اي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : حامد تولا

تاریخ:

تهيه تصاوير روبشB ازبازرسي جوش لب به لب ورق به روش زمان پرواز پراش TOFD

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : وحيد حقيقي

تاریخ:

مطالعه و بررسي عوامل موثر بر اندازه گيري عمق و طول ترك در آزمون فراصوتي زمان پرواز و پرش

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : مرتضي دشتي زاده

تاریخ:

مطالعه پارامترهاي موثر بر جوش نقطه اي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : عباس مغني زاده ترشيزي

تاریخ:

ارزيابي خواص فيزيكي وساختاري فلزا ت با استفاده از روش التدامونيك

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, فرهنگ هنرور
Mehrdad Aghaie Khafri, Farhang Honarvar
نام دانشجو : سعيد زنگنه

تاریخ:

فرابيني همزمان پلاستيك مذاب درفرآيند قالب گيري تزريقي به كمك امواج فراصوت

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : حامد آهنگردارابي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك سيستم فراصوتي روبش c جهت بازرسي قطعات چسبي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : مهدي ضيغمي سليم آباد

تاریخ:

برنامه ريزي توليد و كيفيت به كمك شبكه هاي پتري

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : مصطفي نخعي

تاریخ:

طراحي و ساخت بخش فراصوتي سيستم اتوماتيك بازرسي جوش لوله هاي نفت

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : احسان دهقان

تاریخ:

بهبود سيگنالهاي حاصل از آزمون فراصوتي با استفاده از فيلتر وينر

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, مجيد قريشي, جمال زماني اشني
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi, Jamal Zamani
نام دانشجو : مهدي حاجيان

تاریخ:

پراكندگي امواج فراصوتي از يك عيب استوانه شكل در قطعه فولادي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : محمدهادي ملاوردي

تاریخ:

شبيه سازي انتشار امواج فراصوتي به كمك روش اجزاء محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : سيدجاويد ميراحمدي

تاریخ:

مدلسازي سيگنال براي يك پروب زاويه اي فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, جمال زماني اشني, مهرداد كازروني
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, Jamal Zamani, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : مهدي دمبندخامنه

تاریخ:

اندازه گيري عمق لايه سخت شده به روش فراصوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : رامين مهديزادتكيه

تاریخ:

ارزيابي غير مخرب مواد به كمك امواج ورقي (امواج بمب)

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : سيدمحمدحسن روحاني

تاریخ:

تهيه تصاوير روبش سي (C-scan) از پروفيل سختي سطوح سخت شده

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : رضا باقري بروجي

تاریخ:

شبيه سازي تكنيك زمان پرواز پراش (TOFD) با استفاده از روش اجزاء محدود

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي ظهور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور
Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : سميه خراساني

تاریخ:

عيب يابي ياتاقانها از طريق تحليل سري هاي زماني با استفاده از ماشين بردار ماشين (SVM)

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Farhang Honarvar, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميد رحماني سرياست

تاریخ:

پراكندگي چندگانه امواج فراصوتي از مواد مركب تقويت شده با الياف

نام اساتید: فرهنگ هنرور, اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Farhang Honarvar, Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : سينا سوداگر

تاریخ:

شبيه سازي انتشار امواج فراصوتي در جوشهاي آستنيتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : سيدحسين حسيني فراش

تاریخ:

مطالعه عددي و تجربي اثر ويژگيهاي پرتو ليزر بر امواج فراصوتي توليد شده در رژيم فرسايشي فراصوت ليزري

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : سلمان شمسايي گهكاني

تاریخ:

اندازه گيري عمق لايه سخت شده قطعات فولادي با استفاده از امواج فراصوتي سطحي

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : سجاد جليلي

تاریخ:

تشخيص و ارزيابي عبوب در ورق با استفاده از امواج لمب فركانس بالا

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : زهرا عباسي

تاریخ:

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري خواص الاستيك مواد به روش معكوس سازي داده هاي پراكندگي صوتي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, محمدرضا كاري
Farhang Honarvar, Mohamadreza Kari
نام دانشجو : ميلاد پژمان

تاریخ:

بررسي تئوري و تجربي تغييرات سرعت و تضعيف امواج فراصوتي در استوانه هاي جدار ضخيم

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : رامين شعباني

تاریخ:

توليد امواج هدايت شده در لوله با استفاده از تغيير حالت موج

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : رضا اميني گزيك

تاریخ:

بهبود دقت و اندازه گيري عيوب در روش فراصوتي تافد (TOFD) با استفاده از پردازش سيگنال

نام اساتید: فرهنگ هنرور
Farhang Honarvar
نام دانشجو : مارال غنمي