سال: ۱۳۹۵

تراگذار (پروب) فرا صوتي غوطه ‌وري براي بازرسي غيرمخرب قطعات

همکاران: فرهنگ هنرور, ميلاد نصيري بابلاني
موضوع :

سال: ۱۳۹۵

تخت تاشو جاسازي شده در كمد پرونده

Folding Bed and Filing Cabinet

همکاران: فرهنگ هنرور
موضوع :

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

تراگذار (پروب) فراصوتي زاويه‌اي براي بازرسي غيرمخرب قطعات

همکاران: فرهنگ هنرور, ميلاد نصيري بابلاني
موضوع :

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

تراگذار (پروب) فراصوتي قائم تماسي براي بازرسي غيرمخرب قطعات صنعتي

همکاران: فرهنگ هنرور, ميلاد نصيري بابلاني
موضوع :

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري دقيق عمق سختي قطعات فولادي به روش فراصوتي

همکاران: رضا باقري بروجي, محمد ضيغمي سليم آباد, فرهنگ هنرور
موضوع :