مشخصات فردی

نام: فرهنگ

نام خانوادگی: هنرور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: honarvar@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarhangHonarvar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک