از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيأت تحريريه مجله Journal of Materonics and Materionics

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تا تاریخ :

رييس اداره آموزش هاي عالي آزاد و تخصصي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي الكترونيك ارگانيكي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

عضويت درشوراي انتشارات

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۲۴

معاون پزوهشي وفناوري دانشكده برق

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۰۹

آزمايشگاه پژوهشي VLSI

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۴/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۱۱

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۴/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۱۱

مدير ارتباط با صنعت و انتقال فناوري دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۸۸/۱۲/۱۶

مدير گروه الكترونيك