مشخصات فردی

نام: فرهاد

نام خانوادگی: اکبری برومند


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: boroumand@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۰۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarhadAkbariBoroumand

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق