محل برگزاری: منطقه ویژه اقتصادی پیام /

تاریخ: ۱۳۹۹

عضو دبیرخانه اجرایی مجتمع فناوری و کارآفرینی پیام - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی