سال: ۱۳۹۷

بازتابنده کامپوزیتی خورشیدی فوق سبک و مقاوم به ضربه

همکاران: ابراهیم اکبرزاده، رضا اسلامی فارسانی، رضا قپانوری، محمد نوروزی زاده
موضوع : کامپوزیت پلیمری

سال: ۱۳۹۱

همزن تیکسوتروپیک جهت تولید کامپوزیت فلزی آلومینیم تقویت شده توسط الیاف کربن

همکاران: ابراهیم اکبرزاده
موضوع : کامپوزیت فلزی