تاریخ:

مطالعه اثر ترموالكتريك نانوذرات Cu2O و NiO در ابزارهاي پوشيدني قابل چاپ و انعطاف پذير

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, ابراهيم اكبرزاده
Reza Eslami Farsani, Ebrahim Akbarzadeh
نام دانشجو : حميدرضا ولاشجردي