از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو شواراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

مدير گروه هاي سيستم هاي قدرت و الكترونيك قدرت و ماشين الكتريكي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تا تاریخ :

عضو كار گروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

نماينده دانشكده برق در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

سرپرست آز عايقها و فشار قوي