اصول اندازه گيري تخليه جزئي در پستهاي گازي Gis و شبيه سازي روش مكان يابي تخليه

نام اساتید: احمد رادان, كريم عباس زاده, اصغر اكبري ازيراني
Ahmad Radan, Karim Abbaszadeh, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : جاسم خواجه صالحي

بررسي روش هاي تشخيص عيوب عايقي تجهيزات شبكه گسترده ي قدرت از طريق اسكن كردن سيستم قدرت

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمحمدتقي بطحايي
Asghar Akbari Azierani, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : سيدمحمد آقاميري

تحقيقي در تكنولوژي ساخت ترانس جريان CT نوري و ترانس ولتاژ PT نوري و مسائل شبيه سازي آن در مقايسه با تجهيزات مرسوم

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني
Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini
نام دانشجو : احمد سيروس

طراحي وساخت يك سنسور كاپاسيتيو تخليه جزئي براي كاربرد در باس زنراتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, تورج امرايي, كريم عباس زاده
Asghar Akbari Azierani, Toraj Amraee, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : اميرعباس عباسي

بررسي و شبيه سازي يك سيستم مديريت اطلاعات ترانسفورماتور قدرت

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : امير فرديني

بررسي و شبيه سازي يك سيستم مديريت اطلاعات ژنراتور قدرت

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمدرضا آرين نيك

بررسي سيستم هاي انتقال قدرت زير دريايي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : عليرضا عابدي

ارائه طرح اوليه براي تجهيزات يك سيستم متحرك تست ترانسفورماتورهاي فشار قوي براي تعميرات در محل

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : مصطفي حيدري

بررسي سيستم عايق بندي زنراتورهاي فشار قوي و تشخيص وضعيت آن و شبيه سازي يك سيستم مانيتورينگ نمونه

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : فرخ قدم زاده

طراحي و ساخت كوپلر خازني تخليه جزئي براي نصب روي ترمينال موتورها و ژنراتورهاي فشارقوي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : عرفان جوادي

طراحي يك سيستم مانيتورينگ براي يك ايستگاه كوچك توليد انرژي فتوولتايي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : احمدرضا زارعان آدرمنابادي

ساخت مدار تريگر همزمان نمونه برداري در مقياس ميكرو ثانيه در چهار كانال يك دستگاه ثبت و اندازه گيري تخليه جزئي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمدرضا طولابي
Asghar Akbari Azierani, Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : علي يوسفي آژنگ

طراحي و تهيه نرم افزار پايش ترانسفورماتورهاي توزيع از طريق داده هاي ارسالي از شبكه موبايل

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, عليرضا فريدونيان
Asghar Akbari Azierani, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : حميدرضا فروتنيان شهربابكي

ساخت محتوي رسانه اي در ارتباط با آموزش روش هاي اندازه گيري تخليه جزئي در تجهيزات فشارقوي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : احمد گلچين

شبيه سازي سيم پيچ ترانسفورماتور در Comsol تحت ميدان هيبريد AC و DC

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : كسري پهلواني

تحليل، بررسي و اصلاح طرح امپدانس آشكارساز و تقويت كننده كم نويز براي اندازه گيري تخليه جزئي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : فاطمه شريف زاده

طراحي يك سنسور مغناطيسي (پيچك روگوفسكي و HFCT) براي اندازه گيري تخليه جزئي تجهيزات فشار قوي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : درسا حسيني

تاریخ:

بررسي روشهاي تعمير و بازسازي سيستم عايقي شينه هاي سيم پيچ استاتور در ژنراتورهاي فشار قوي در نيروگاههاي آبي و بخار

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : سجاد دشتي خويدكي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

شبيه سازي و مطالعه تاثيرات يك خط هوايي فشار قوي نمونه بر مزرعه خورشيدي (Photovoltaic PV) نصب شده در نزديكي آن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, عليرضا فريدونيان
Asghar Akbari Azierani, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : آرين نعمتي اناركي