تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

پايش وضعيت بهنگام جهت مديريت عمر مجموعه ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از مدلسازي گرمايي

نام اساتید: محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني, مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani, Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سهيل كعبه پهنه كلايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تحليل طراحي و ساخت يك خازن كوپلر تخليه جزئي براي نصب روي ترمينال ژنراتور هاي فشار قوي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, مرتضي احساني, سيدمحمدتقي بطحايي, اميرعباس شايگاني اكمل, سيدمحمدتقي بطحايي
Asghar Akbari Azierani, Morteza Ehsani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : حميدرضا پيرجمادي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شبيه سازي انواع همبندي زمين هاي ژنراتورهاي متعدد در يك مزرعه بادي براي تاثير آن بر اضافه ولتاژهاي گذرا

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي, محمدحامد صميمي
Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee,
نام دانشجو : ستار مولائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

طراحي يك منبع فشار قوي AC فركانس متغير با كاربرد تست هاي عايقي ترانسفورماتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد توكلي بينا, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان, اميرعباس شايگاني اكمل
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Tavakoli Biena, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian,
نام دانشجو : حميدرضا احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

پايش تخليه ي جزئي در كابل هاي فشار قوي ازنوع عايق تزريقي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, پيتر ورل, سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, بيژن معاوني, بهروز وحيدي, اميرعباس شايگاني اكمل
Asghar Akbari Azierani, Peter Werle, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Bijan Moaveni, ,
نام دانشجو : مهدي مهدي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مدلسازي چگونگي انتشار انرژي تخليه جرئي در سيم پيچ ترانسفورمر

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, محمدحامد صميمي, علي اصغر رضي كاظمي
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : سيدحميد خلخالي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شبيه سازي و بررسي تاثير باس داكت روي ازمون تخليه جزئي ژنراتورهاي قدرت

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, اميرعباس شايگاني, علي اصغر رضي كاظمي
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : علي صفي خاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

شبيه سازي رفتار ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از تخليه ي جزئي در مواد عايقي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, صادق شاملو, علي اصغر رضي كاظمي, علي اصغر رضي كاظمي, حسن رضا ميرزايي
Asghar Akbari Azierani, Sadegh Shamlou, Ali Asghar Razi Kazemi, Ali Asghar Razi Kazemi,
نام دانشجو : حميدرضا حسني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

طراحي و شبيه سازي خشك كن بر خط عايق ترانسفورماتور براساس ديناميك تبادل رطوبت بين كاغذ و روغن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, حميد جوادي, زهرا قطان كاشاني
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, , Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : امين حسين وند

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

پايش بهنگام سيگنالهاي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت به روش UHF

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, علي اصغر رضي كاظمي, امين نيك انجام, مهدي وكيليان, اميرعباس شايگاني اكمل
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Ali Asghar Razi Kazemi, Amin Nikanjam, ,
نام دانشجو : حميد جهانگير

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

تعيين تاثير تغييرات دماي استاتور بر الگوهاي تخليه جزئي عيوب مختلف در شينه هاي ژنراتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, علي اصغر رضي كاظمي, اميرعباس شايگاني
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, Ali Asghar Razi Kazemi,
نام دانشجو : رضا سرگزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

بررسي ارتباط بين مقدار تخليه جزئي(PD) و دامنه سيگنال هاي صوتي حاصل از آن در عايق كاغذ-روغن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, امير عباس شايگاني, علي اصغر رضي كاظمي
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : حامد اسدپور

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مدلسازي انتشار پالس هاي تخليه ي جزئي در كابل هاي قدرت پليمري در شبكه ي نمونه به منظور تعيين نوع و مكان مناسب حسگر تخليه ي جزئي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, حميد جوادي, علي اصغر رضي كاظمي
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : كيان شاهين فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

مانيتورينگ كليدهاي خلا به منظور تشخيص فشار داخلي محفظه قطع با استفاده از روش هاي الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, كريم عباس زاده, محمدصادق ابريشميان, بهروز وحيدي, اميرعباس شايگاني
Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Karim Abbaszadeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, ,
نام دانشجو : محمد رضواني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مدلسازي تلفات حرارتي ترانسفورماتورهاي توزيع در مقابل مشخصه هاي بار شامل نامتعادلي و جريانهاي هارمونيكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي, محمدرضا مشكوه الديني
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee,
نام دانشجو : مهدي سوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

پيشنهاد روشي جديد جهت تفكيك سيگنالهاي تخليه جزيي از انواع نويز براي تشخيص بر خط نوع عيب در ماشينهاي دوار

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي, علي اصغر رضي كاظمي, محمدرضا نقاشان
Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi, Ali Asghar Razi Kazemi,
نام دانشجو : محمود مرادي فيجاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹

مدلسازي محفظه قطع كليدهاي خلاء به منظور بهينه سازي تنش الكتريكي داخلي و بررسي فرايند بازيابي عايقي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني, محمد توكلي بينا, كريم عباس زاده, حميد ابريشمي مقدم
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Asghar Akbari Azierani, Mohammad Tavakoli Biena, Karim Abbaszadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : اسعد شمشادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

شبيه سازي واپاشي ذرات پلاسما در فضاي محفظه قطع كليد خلا بلافاصله پس از خاموشي قوس الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : امير صلواتي خوش قلب

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي ذره اي پديده تخليه جزئي در عايق هاي الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Asghar Akbari Azierani, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمد مقصودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

ارائه روشي جهت اندازه گيري بر خط ضريب تلفات عايقي در بوشينگ ترانسفورمر قدرت در حال كار

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : حسين چلنگر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدلسازي تخليه جزئي جهت آشكارسازي در باند UHF در ترانسفورماتورهاي قدرت

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي, كريم عباس زاده, سعدان زكائي
Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Karim Abbaszadeh, Saedan Zokaei
نام دانشجو : حسن رضا ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

بررسي تجربي انتشار سيگنالهاي UHF تخليه جزئي در مخزن ترانسفور ماتور قدرت و مقايسه آن با نتايج شبيه سازي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : مجتبي زنجاني طبسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۹

بهينه سازي ساختار عايقي مربوط به خروجي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور تا مقره عبوري با تحليل ميدان الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Asghar Akbari Azierani, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مسعود روح اللهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي رفتار گازي خواص الكتريكي و دي الكتريك عايق هاي مايع مختلف

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Asghar Akbari Azierani, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : اميد انصاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تحقيقي در ارتباط بين درجه پليمريزاسيون با خواص الكتريكي و فيزيكي كاغذهاي عايقي آغشته با روغن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي عابديني, علي عابديني
Asghar Akbari Azierani, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : محمدتقي ايماني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

بررسي روش هاي تشخيص خطاي ترانسفورماتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Asghar Akbari Azierani, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمدحسين صفري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۶

مطالعه مقايسه اي خصوصيات الكتريكي ودي الكتريكي دو روغن عايقي معدني استفاده نشده

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي عابديني, علي عابديني
Asghar Akbari Azierani, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : هادي نادري علاف

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي انتشار صوت حاصل از تخليه جزئي در ترانسفورماتور با در نظر گرفتن ساختار سيم پيچ و هسته

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : معراج جحيزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

بررسي تاثير نانوفيلتر بر وري مشخصات الكتريكي و دي الكتريك يك سيستم عايقي با كاربرد خارجي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : سيد اميرمحمود نجفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت يك سيستم پايش و تشخيص وضعيت ترانسفورماتورهاي توزيع

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : شاهين محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

مدل سازي اثرات پالس هاي ناشي از ادوات الكترونيك قدرت روي پيري عايق ماشين هاي الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : رضا رستمي نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

تاثير نانوفيلر اكسيد تيتانيوم بر خواص الكتريكي و دي الكتريكي اپوكسي رزين با كاربري خارجي

the influence of nano filler Tio on electrical and dielectric characteristics of outdoor epoxy resin

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, عباس هوشمند ويكي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Asghar Akbari Azierani, Abbas Houshmand Viki, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : عليرضا خاك پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

طراحي و شبيه سازي يك سوئيچ باز شونده سريع براي توليد پالس ولتاژ با دامنه100Kv و زمان صعود كمتر از 300ns روي يك بار 10 اهمي از طريق يك منبع ذخيره سلفي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : داريوش رضايي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

طراحي و مدل سازي يك نمونه ترانسفورماتور كابلي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : فرزاد كريم زاده

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

ً شبيه سازي انتشار سيگنال هاي UHF در ترانسفورماتور به منظور مانيتورينگ تخليه جزيي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمدصادق ابريشميان
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : نادر شيردل كر

تاریخ:

بررسي الگوهاي تخليه جزئي حاصل از دستگاههاي اندازه گيري PD با نوع عيب ترانسفورماتورهاي قدرت و امكان سنجي مكانيزاسيون عيب يابي توسط نرم افزار

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : حسن رضا ميرزايي

تاریخ:

مكان يابي تخليه جزيي و عيب يابي ترانسفورماتورهاي قدرت به كمك روش صوتي و تحليل ارتعاشات

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد رضواني

تاریخ:

حذف نويز از سيگنالهاي تخليه جزئي....

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : هادي طيبي فر

تاریخ:

ارائه روشي براي تعيين محل تخليه هاي جزئي در داخل ترانسفورماتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : علي مذهب جعفري

تاریخ:

طراحي پاورفرمر 25 MVA و 63 KV

نام اساتید: محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني
Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مهدي طاهرزاده

تاریخ:

بررسي و ارائه روشهايي براي ارزيابي و تعيين وضعيت ترانسفورماتورهاي توزيع و مشخص نمودن عوامل تنشهاي وارده به آن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : فرزاد فرنود

تاریخ:

ارزيابي وضعيت عايقي ترانسفرمرهاي قدرت با استفاده از روشهاي هوشمند تركيب اطلاعات

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مهدي اله بخشي

تاریخ:

بررسي و تحقيق در مورد ضروريات اجزاء سيستم مانيتورينگ ژنراتور ....

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد زارع ارناني

تاریخ:

ترانسفورماتورهاي خشك از نوع كابلي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : كاوه اهنين پژوه

تاریخ:

بررسي روش هاي تفكيك پالس هاي نويز از پالس هاي تخليه جزيي ژنراتور در حال كار

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : امين مسعودي نژاد

تاریخ:

بررسي و تحقيق در مورد اجراء لازم براي يك سيستم هوشمند مبتني بر web جهت تشخيص وضعيت عايق ژنراتور و ترانسفورمرهاي قدرت و ارائه سيستم نمونه

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, علي احمدي
Asghar Akbari Azierani, Ali Ahmadi
نام دانشجو : رضا شجاعي باغيني

تاریخ:

طراحي يك سيستم اندازه گيري تخليه جزئي چند كاناله با پردازش توزيع شده

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد عزيزيان فرد

تاریخ:

تشخيص ارتباط گازهاي موجود در روغن ترانسفورماتور و عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت بصورت هوشمند

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد قاسم مهجاني
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : كيوان پاك فر

تاریخ:

تشخيص انواع عيوب عايقي از طريق تخليه جزئي بر خط در ژنراتورهاي سنكرون

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد رحيمي

تاریخ:

ارائه روشي براي مديريت داده هاي طول عمر ترانسفورماتورهاي قدرت جهت بهينه سازي عملكرد و افزايش طول عمر آنها

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مجيد عليجان پور

تاریخ:

ارائه مدلي براي استفاده از مشخصه هاي زماني و فركانسي تك پالسهاي تخليه جزئي به منظور تشخيص نوع عيب در اندازه گيري بر خط ترانسفورماتورهاي قدرت

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : پژمان خزايي

تاریخ:

ارائه روش و بهبود كاليبراسيون براي اندازه گيري بر خط تخليه جزئي در عايق ترانسفورمر با استفاده از سنسورهاي UHF

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : وحيد جواندل اجيرلو

تاریخ:

مكان يابي تخليه جزئي در كابل هاي قدرت با استفاده از مشخصات سيگنال تخليه جزئي دريافتي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : ميلاد رمضان سي بني

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل تنش هاي ناشي از ميدان الكتريكي تركيبي فشار قوي AC و DC بر روي سيستم عايقي ترانسفورماتور تغذيه مبدل هاي قدرت HVDC

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : عارف شريفي

تاریخ:

شبيه سازي و بررسي خشك كن بر خط روغن عايق براي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از زنوليت و فيلتر كاغذي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : كيوان راستي

تاریخ:

داده كاوي در داده هاي اندازه گيري تخليه جزئي حاصل از تست انواع ژنراتورها و تحليل و تشخيص ارتباط مشخصه هاي پالس هاي تخليه با نوع عيوب عايقي ژنراتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : ازاده محسنيان

تاریخ:

ارائه روشي براي مكان يابي تجهيزات فشار قوي داراي عيب تخليه جزئي در پست فشار قوي با عايق هوا

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مرتضي باقري

تاریخ:

مدل سازي عيوب ژنراتورهاي قدرت سنكرون براساس پاسخ فركانسي آن ها (FRA) و امكان سنجي تشخيص وضعيت عايق

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : بهنام بلالي

تاریخ:

ارائه مدلي جهت تبيين ارتباط پاسخ عايقي و مشخصات مرسوم عايق ترانسفورماتور

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : انسيه سادات صديق

تاریخ:

توسعه نرم افزار پايش تخليه جزئي ژنراتورهاي فشار قوي به منظور تشخيص عيوب عايقي آن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمدرضا عبداله پور

تاریخ:

مدلسازي ترانسفورماتور با استفاده از داده هاي واقعي پاسخ فركانسي به منظور تشخيص وضعيت و عيب يابي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : علي قرباني

تاریخ:

تشخيص انواع عيوب عايقي از طريق تخليه جزئي بر خط در ژنراتورهاي سنكرون

Synchron generators in solution faults diagnose using online PD measurements

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد رحيمي

تاریخ:

ارائه مدلي براي استفاده از مشخصه هاي زماني و فركانسي تك پالسهاي تخليه جزئي به منظور تشخيص نوع عيب در اندازه گيري بر خط ترانسفورماتورهاي قدرت

Presenting a novel model for online power transformer diagnostics based on partial discharge single pulse characteristics in time and frequency domain

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : پژمان خزايي

تاریخ:

پايش وضعيت بهنگام جهت مديريت عمر مجموعه ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از مدلسازي گرمايي

On line condition monitoring and life management of a set of distribution with thermal modeling

نام اساتید: محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني
Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : سهيل كعبه پهنه كلايي

تاریخ:

ارائه روش و بهبود كاليبراسيون براي اندازه گيري بر خط تخليه جزئي در عايق ترانسفورمر با استفاده از سنسورهاي UHF

A method and calibration improvement of online partial discharge measurement in transformer insulation UHF method

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : وحيد جواندل اجيرلو

تاریخ:

شبيه سازي عوامل تاثيرگذار بر شكل پالس آشكارسازي شده تخليه جزئي توسط دستگاه هاي اندازه گيري نسبت به شكل پالس واقعي تخليه جزئي در محل جرقه

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : سيد علي موسوي

تاریخ:

شبيه سازي سيگنالهاي تخليه جزئي كروناي منفي در هوا بر اساس مدلسازي واكنشهاي شيميايي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد غلامي

تاریخ:

جداسازي سيگنال هاي تخليه جزئي در حوزه الكترومغناطيسي در حالت وجود چند عيب همزمان در عايق ترانسفورمر

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : رضا قاسمي تبار

تاریخ:

بررسي اثر پالس هاي تكرار شونده حاصل از درايو ماشين هاي چرخان كه با مبدلهاي الكترونيك قدرت تغذيه مي شوند روي رفتار عايق استاتور آن ها

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني
Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مهدي عباسي