سال: ۱۳۹۷

الزامات طرح لرزهاي سيستم هاي جداساز و ميراگر در آيين نامه ASCE7-16 به همراه تفسير

نویسندگان: علي خان سفيد, علي مقصودي برمي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۵۱۷۶۵۷۵

سال: ۱۳۹۷

اصول و مباني مهندسي پل

نویسندگان: علي مقصودي برمي, علي خان سفيد, ميلاد احتشامي معين
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۴۳۳۳

سال: ۱۳۹۶

راهنماي آشتو براي طراحي جداساز لرزه اي

AASHTO guide specifications for seismic isolation design

نویسندگان: علي مقصودي برمي, علي خان سفيد
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۴۳۹۱۹۰۰