تاریخ:

پهنه بندي شهر تهران از نظر تاثير استفاده از ميراگر چرخه اي در كاهش ريسك لرزه اي ساختمان هاي نوساز

نام اساتید: علي خان سفيد
Ali Khansefid
نام دانشجو : مبينا عبيري

تاریخ:

توليد منحني هاي شكنندگي ساختمان هاي فولادي داراي ميراگر تسليمي تحت توالي هاي لرزه اي

نام اساتید: علي خان سفيد
Ali Khansefid
نام دانشجو : مينا ملائي

تاریخ:

اثر اندر كنش خاك سازه بر سازه هاي جداسازي شده با جداساز اصطكاكي از ريسك و تاب آوري

نام اساتید: علي خان سفيد
Ali Khansefid
نام دانشجو : فاطمه محبي