تاریخ:

پروژه تخصصي

نام اساتید: علي خان سفيد
Ali Khansefid
نام دانشجو : دلارام حسنلو