سال: ۱۳۹۲

عامل هاي رايانه اي

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, سعيد بهزادي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۵۷۶

سال: ۱۳۹۰

مباني وب معنايي

نویسندگان: مهديه قدسي نژاد, علي اصغر آل شيخ
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۶۳۸۳۱۷۰