تلفيق حسگرها در بهنگام سازي هوشمند داده هاي مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : بهزاد واحدي طرقبه

كاربرد همزمان GPS و GIS در بهنگام رساني خودكار اطلاعات توپوگرافي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : محمدرضا ساحل گزين

مسيريابي تحت وب

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : سياوش رحماني

تهيه نقشه هاي دسترسي با كمك Spatial Analyst

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : رويا شوروني

وزن هاي نشانگر در سيستم اطلاعات مكاني در محيط Arc GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : مريم هدايتي فرد

پياده سازي يك سيستم گردشگري چند معياره (مطالعه موردي پيدا كردن بهترين كافي شاپ)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : داوود فرامرزي

استفاده از عملكردهاي فازي در تركيب لايه ها در محيط GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ايرج جزيرييان
Alesheikh ALi Asghar, Iraj Jazirian
نام دانشجو : چيستا پناهي وقار

مكان يابي مراكز آموزشي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : صادق كريمي ريزوندي

مكان يابي معادن با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : پدرام رضايي

مديريت بحران هاي احتمالي سكونتگاه هاي غير رسمي كلانشهر تهران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : بهزاد قرباني

مكانيابي مراكز آموزشي با استفاده از GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : صياد يعقوبي

مكان يابي پاركينگ طبقاتي در شهر قم

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : رضا محمدي سليماني

مرور و بررسي درك مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : پيمان اذري

مكان يابي ايستگاههاي بنزين به روش AHP (منطقه مورد مطالعه: شهر قم)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : ارسلان رضوي

مكان يابي مناطق مناسب براي اسكان آوارگان بعد از زلزله با استفاده از روش AHP

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : دانا احمدنژاد

كاربرد اتوماتاي سلولي در مدل سازي آتش سوزي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : سعيد كامراني

مكان يابي اسكان موقت زلزله براي شهرستان تبريز

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : علي درستي

پهنه بندي خطر زلزله در منطقه 2 تهران با روش AHP و TOPSIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سحر روستايي

مكانيابي بهينه مدارس در منطقه 22 شهر تهران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمدسعيد اردلان

بررسي كيفيت زندگي شهري به روش فازي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اميرمحمد آقائي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

مكاني يابي فضاي سبز شهري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : ثنا حايري

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

بررسي چالش هاي كاداستر نوين در ايران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : الهام مسعوديان

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

كاربرد GIS در ارزيابي تغييرات كاربردي اراضي و پوشش زمين

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمدحسين معينيان