مشخصات فردی

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: آل شیخ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alesheikh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۸۶۲۱۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlesheikhAliAsghar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری