از تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه فصلنامه اكو هيدرو لوژي

از تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه فصلنامه انسان و محيط زيست

از تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه فصلنامه پايداري، توسعه و محيط زيست

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه پژوهشي رايانش كلان داده هاي مكاني در چارچوب اينترنت اشيا

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو نشريه فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه روش هاي عددي در مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو نشريه علمي ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

مديريت كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

International Geoinfomatica Research and Development Journal

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله علوم وفنون دريايي