از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ تا تاریخ :

مديردفتربرنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

سرپرست انتشارات دانشگاه