بررسي خواص حرارتي بافت زنده و كاربرد روش هاي ترمو گرافي در تشخيص ضايعات سرطاني

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد بازارگان
Afsaneh Mojra, Majid Bazargan
نام دانشجو : مهرداد يزداني راد

هوشمند سازي فرآيند تشخيص شكل توده ي سرطاني در بافت نرم

نام اساتید: افسانه مجري, سيروس آقانجفي
Afsaneh Mojra, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : سرمد مهرداد

مدلسازي و بهينه سازي رفتار مكانيكي بافت نرم

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : اميررضا اسمعيلي

بررسي انتقال حرارت سيال پلاستيك در هندسه هاي متفاوت قسمت ماردون دستگاه تزريق پلاستيك

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : علي خسروي اقبال

مدلهاي وينكسل براي سيستم گردش خون

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : محمد پوراصغر

شاسايي و بهينه سازي رفتار حرارتي بافت نرم

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد قاسمي
Afsaneh Mojra, Majid Ghasemi
نام دانشجو : سيدحامد هاني طبائي زواره

مكان يابي بهينه تومور با استفاده از پارامترهاي حرارتي با كاربرد در تشخيص تومور در بافت نرم با حداقل تهاجم

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : سيدمحمدسلمان لاري

بهينه سازي رفتار ويسكوالاستيك بافت نرم با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد بازارگان
Afsaneh Mojra, Majid Bazargan
نام دانشجو : محمد زين العابديني

ارائه مدل ارتعاشاتي بهينه رفتار بافت نرم با استفاده از داده هاي تجربي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : نسيم السادات مدني

آناليز انتقال حرارت رسانايي در جاده با درنظر گرفتن اختلاف فاز ميان گراديان دما و شار حرارتي

نام اساتید: افسانه مجري, محمدرضا شاه نظري
Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سيده وحيده واحدي واعظ

تخمين نيروي ارتدنسي براي تامين جابجايي مورد نياز با استفاده از آناليز شبكه هاي عصبي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : رضا ذبيحي گيوي

بررسي مدلهاي غيرخطي وابسته به زمان براي شناسايي رفتار ويسكوالاستيك بافت نرم با استفاده از داده هاي تجربي

نام اساتید: افسانه مجري, آزاده شهيديان
Afsaneh Mojra, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : ساغر سرشار

شناسايي رفتار مكانيكي ديواره شريان كاروتيد در حالت سالم و داراي گرفتگي با در نظر گرفتن تعامل ميان جامد و سيال

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : سميرا صفري پورطبالونداني

آناليز عددي جريان پلي پروپيلن مذاب در دستگاه تزريق پلاستيك يكپارچه

نام اساتید: افسانه مجري, مهرزاد شمس
Afsaneh Mojra, Mehrzad Shams
نام دانشجو : سينا صادقيان

ارائه مدل وينكسل براي جريان خون در آنوريسم شريان مغزي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani
نام دانشجو : محمد عبدي

شبيه سازي مدل سه بعدي دندان انسان به منظور بررسي پاسخ هاي مكانيكي و حرارتي در فرايند ارتودنسي به روش المان محدود

نام اساتید: افسانه مجري, صادق صديقي
Afsaneh Mojra, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : عاطفه بوجاري

تحليل عددي و بهينه سازي زاويه خروجي قفسه ها برروي ضريب كارآيي يخچال هاي فروشگاهي ORVDC

نام اساتید: افسانه مجري, صادق صديقي
Afsaneh Mojra, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : محمدعماد جمالي

مدلسازي جريان سيالدرون كره چشم با ديدگاه محيط متخلخل

نام اساتید: افسانه مجري, صادق صديقي
Afsaneh Mojra, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : دنيا دبيري

تشخيص تومور تيروئيد به روش تصويربرداري مكانيكي و درمان آن با روش امواج اولتراسوند بالا (هايفو)

نام اساتید: افسانه مجري, صادق صديقي
Afsaneh Mojra, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : پويا نمك شناس

شناسايي مدل ويسكوالاستيك بافت سالم و سرطاني و استفاده از آن براي تومور IDC به همراه پردازش تصوير ESEM ساختار متخلخل

نام اساتید: افسانه مجري, محمدرضا شاه نظري
Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : مرجان باغبان

حل عددي معادله انتقال حرارت دو بعدي با تاخير دوگانه به روش تفاضل محدود

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد بازارگان
Afsaneh Mojra, Majid Bazargan
نام دانشجو : هادي زنديه

تقريب پارامترهاي زماني در انتقال حارت غير فوريه اي به روش تجربي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد بازارگان
Afsaneh Mojra, Majid Bazargan
نام دانشجو : ايمان التجائي