تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدل¬سازي رفتار هايپرفوم ساختار متخلخل پريودنتال تحت بارگذاري مكانيكي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد قاسمي, مهدي شفيعيان, مجيد قاسمي
Afsaneh Mojra, Majid Ghasemi, , Majid Ghasemi
نام دانشجو : مسعود رحيمي جمناني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اندازه¬گيري قابليت نفوذپذيري بافت متخلخل: ساخت دستگاه و مدل¬سازي

نام اساتید: افسانه مجري, آزاده شهيديان, مهدي شفيعيان, آزاده شهيديان
Afsaneh Mojra, Azadeh Shahidian, , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : اميرحسين احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

مدل سازي جريان سيال در محيط متخلخل و چند لايه مفصل زانو

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد بازارگان, محمد معيني, مجيد بازارگان
Afsaneh Mojra, Majid Bazargan, , Majid Bazargan
نام دانشجو : سياوش سوهان گير

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

بررسي تاثير اعمال امواج التراساند درون شرياني بر افزايش دماي لخته ي خون

نام اساتید: افسانه مجري, آزاده شهيديان, مهدي شفيعيان, آزاده شهيديان
Afsaneh Mojra, Azadeh Shahidian, , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : ناصر كشاورزمولائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ساخت دستگاه اندازه گيري پاسخ مكانيكي وئ آناليز پارامترهاي تخلخل موثر بر جريان سيال در ديسك بين مهره اي سالم و بيمار

نام اساتید: افسانه مجري, محمدرضا شاه نظري, مهدي شفيعيان, محمدرضا شاه نظري
Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Shahnazari, , Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : مهديه مسيبي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: سيروس آقانجفي, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس, محمد عامري, محمدحسن سعيدي , افسانه مجري
Cyrus Aghanajafi, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams, , , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمدرضا دانشگر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

ساخت يك سيستم عكس برداري حرارتي مادون قرمز جهت تشخيص تومورهاي بافت تيروئيد

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني, فرزام فرهمند, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani, , Majid Soltani
نام دانشجو : فرشاد بهراميان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

شناسايي پارامترهاي تخلخل بافت نرم سالم و داراي تومور تحت بارگذاري تك محوره وابسته به زمان

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني, فرزام فرهمند, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani, , Majid Soltani
نام دانشجو : مهرداد رمضانيلر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

مطالعه تجربي كاربرد آناليز حرارتي در ارزيابي فرآيند ارتودنسي در مراحل اوليه درمان

نام اساتید: افسانه مجري, محسن شيرازي, مجيد بازارگان, محمدحسن سعيدي, مجيد بازارگان
Afsaneh Mojra, Mohsen Shirazi, Majid Bazargan, , Majid Bazargan
نام دانشجو : مهدي فخيمي بناب

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

شبيه سازي اثر توزيع پارامترهاي حرارتي در پيش بيني جابه جايي دندان در فرآيند اورتودنسي به روش المان محدود

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد قاسمي, مجيد سلطاني, مجيد قاسمي
Afsaneh Mojra, Majid Ghasemi, Majid Soltani, Majid Ghasemi
نام دانشجو : زينب حيدري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

پايداري آنوريسم در سرخرگ ها تحت جريان هاي پايدار و ضربه اي خون با استفاده از بر هم كنش سيال و جامد

نام اساتید: افسانه مجري, سيدسعيد خلفوند, آزاده شهيديان, مجيد سلطاني, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Seyed saeid Khalafvand, Azadeh Shahidian, Majid Soltani, Majid Soltani
نام دانشجو : محمدعلي شرزه ئي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تخمين مورفولوژي و مكان يابي ضايعات شرياني با استفاده از آناليز معكوس بر روي داده¬هاي عددي

نام اساتید: افسانه مجري, مجيد سلطاني, آزاده شهيديان, مجيد سلطاني
Afsaneh Mojra, Majid Soltani, Azadeh Shahidian, Majid Soltani
نام دانشجو : عماد معيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

تاثير هموديناميك و چيدمان رگهاي تومور در هايپرترميا با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي

نام اساتید: افسانه مجري, علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, مجيد قاسمي
Afsaneh Mojra, Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi, Majid Ghasemi
نام دانشجو : حامد جدي هرزنق

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

تحليل عددي انتقال گرماي رسانايي، جابجايي و تشعشع نانو ذرات مغناطيسي در سيال غير نيوتني خون در بافت نرم

نام اساتید: افسانه مجري, سيدسعيد خلفوند, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده
Afsaneh Mojra, Seyed saeid Khalafvand, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : جواد ولي زاده گليان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

ساخت دستگاه ترموگرافي هوشمند با كاربرد تشخيص مكان يابي تومور در جراحي بافت مغز

نام اساتید: افسانه مجري, سهراب صادقي, مجيد سلطاني, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Afsaneh Mojra, , Majid Soltani, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : مسلم صادقي گوغري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تشخيص هوشمند تومور در بافت كبد به روش حس لامسه ي مصنوعي با استفاده از مدلسازي بافت بيولوژيك و طراحي كنترلر براي معاينه بهينه بافت

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, افسانه مجري, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Afsaneh Mojra, Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمدرضا فرحناك

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

شبيه سازي باليني جريان نوساني خون در شريان‌هاي داراي گرفتگي

نام اساتید: مجيد بازارگان, افسانه مجري, سيدسعيد خلفوند, مجيد سلطاني, مجيد سلطاني
Majid Bazargan, Afsaneh Mojra, Seyed saeid Khalafvand, Majid Soltani, Majid Soltani
نام دانشجو : عليرضا آتابائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي، ساخت و كنترل ربات تشخيص گر تومور در بافت نرم و تست بر روي بافت زنده

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, افسانه مجري, محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : ميلاد كشاورز صفيئي

تاریخ:

مكان يابي بهينه تومور با استفاده از پارامترهاي حرارتي با كاربرد در جراحي مغز با حداقل تهاجم

نام اساتید: افسانه مجري
Afsaneh Mojra
نام دانشجو : علي الله ياري اردستاني

تاریخ:

بررسي عددي و تجربي فرايند شناورسازي با هواي محلول براي بهبود شاخص NTU و SDI در واحدهاي پيش تصفيه نمك زدايي اسمز معكوس

نام اساتید: افسانه مجري
Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمدرضا دانشگر

تاریخ:

مدل¬سازي عددي توزيع دما و فشار و تاًثير ديناميك حباب در فرآيند انتشار امواج اولتراساند با شدت بالا (هايفو) در بافت نرم

نام اساتید: افسانه مجري
Afsaneh Mojra
نام دانشجو : احسان زارعي

تاریخ:

بررسي تاثير پارامترهاي تخلخل بر ارتعاشات نانو لوله هاي كربني

نام اساتید: افسانه مجري
Afsaneh Mojra
نام دانشجو : عاطفه بوجاري

تاریخ:

آناليز ناپايداري در لوله حاوي جريان سيال غيرنيوتني

نام اساتید: افسانه مجري
Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمدپويا تجددعليزاده

تاریخ:

شبيه سازي روش اولتراسوند شدت بالا متمركز (هايفو) در انتقال حرارت در محيط متخلخل

نام اساتید: افسانه مجري
Afsaneh Mojra
نام دانشجو : پويا نمك شناس