سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

دستگاه ترموگرافي لامسه اي هوشمند براي تشخيص و مكانيابي تومور در بافت مغز

همکاران: افسانه مجري, مسلم صادقي گوغري
موضوع :

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

ربات لامسه اي هوشمند غربال گر سرطان بافت نرم

همکاران: محمدرضا فرحناك, ميلاد كشاورز صفيئي, افسانه مجري
موضوع :

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

ربات اسكنر بافت نرم با خروجي سه بعدي جهت نمايش آسيب هاي داخلي بافت

همکاران: افسانه مجري, ميلاد كشاورز صفيئي, محمدرضا فرحناك
موضوع :