مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: رحیم زادگان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rahimzadegan@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۹۴۷۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidRahimzadegan


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: منابع آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران