از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تا تاریخ :

مدير ارتباط باصنعت دانشكده مهندسي برق