تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي حسگر قابل تنظيم مبتني بر تشديد فانو

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه, مهدي احمدي بروجني
Zahra Ghatan Kashani, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh,
نام دانشجو : مهدي افشارپور

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي جاذب تنظيم پذير گرافني به منظور استفاده در آشكارساز توان تراهرتز

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, زهرا قطان كاشاني, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, محمد نشاط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Zahra Ghatan Kashani, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : مونا عرب محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

طراحي، شبيه سازي و پياده سازي تقويت كننده توان باند ku براي مخابرات ماهواره

نام اساتید: هادي علي اكبريان, زهرا قطان كاشاني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, مجيد طيراني
Hadi Aliakbarian, Zahra Ghatan Kashani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : محمدعلي اميني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تحليل و شبيه سازي نوسان ساز با ضريب كيفيت بالا با استفاده از تشديدگرهاي فراماده

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, سيدآرش احمدي, اسفنديار مهرشاهي, سيدآرش احمدي
Zahra Ghatan Kashani, Seyed Arash Ahmadi, , Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مرتضي اصغري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

تحليل و شبيه سازي فيبر تراهرتز بر مبناي ساختارهاي متناوب

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, ليلا يوسفي
Zahra Ghatan Kashani, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : محمد خورشيدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

هدايت نور در فراسطوح گرافني از طريق تغيير فاز متغير با زمان و مكان

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, ليلا يوسفي
Zahra Ghatan Kashani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : محمدمهدي كاشف

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شبيه سازي تحقق عملگر مشتق گير با استفاده از ساختارهاي فراماده

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, محمد نشاط
Zahra Ghatan Kashani, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : سيدپوريا كشفي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شبيه سازي تصويربرداري الكترومغناطيسي با استفاده از روش معكوس زماني براي تشخيص هدف

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, مجتبي دهملاييان
Zahra Ghatan Kashani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : محمد حق پناه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

طراحي، شبيه سازي و ساخت نوسانساز تنظيم پذير با استفاده از رزوناتور عايقي در فركانس 6،3گيگاهرتز

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, محمد نشاط
Zahra Ghatan Kashani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : آرش ارسنجاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و شيبه سازي VCOدر باندXبر پايه ساختارهاي WIS

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, مهدي احمدي بروجني
Zahra Ghatan Kashani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : علي آتش فراز

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

طراحي و شبيه سازي و ساخت يك مقسم توان تفاضل گير پهن باند

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, رضا صراف شيرازي
Zahra Ghatan Kashani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : ناصر ناصري

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي توليد تراهرتز با استفاده از ساختارهاي پلاسموني

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني
Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : محمد علي بيكي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي آنتن موج نشتي در باند تراهرتز با قابليت اسكن كردن دوبعدي پرتو

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني
Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : ميلاد رحيمي دهگلان

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي كاواك نوري نيتريد بور شش ضلعي ناهمسانگرد به منظور بهبود ضريب كيفيت

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني
Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : فواد نيسي مينائي

تاریخ:

وليد هارمونيك با استفاده از ساختارهاي گرافني

نام اساتید: زهرا قطان كاشاني
Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : محمدرسول قهرماني