مشخصات فردی

نام: زهرا

نام خانوادگی: قطان کاشانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: z.ghattan@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۳۲۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ZahraGhatanKashani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق