از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي پايداري و امنيت سيستم هاي قدرت

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا تاریخ :

رئيس كارگروه بازنگري در شيوه هاي آموزش

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مديريت امور آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه رله و حفاظت

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده برق