مشخصات فردی

نام: تورج

نام خانوادگی: امرایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amraee@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/TorajAmraee


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق