تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ارائه يك مدل براي برنامه ريزي توسعه توليد در سيستم هاي قدرت با وجود نيروگاه هاي تجديدپذير و فناوري كم كربن

نام اساتید: تورج امرايي, عليرضا فريدونيان, مصطفي صديقي زاده, عليرضا فريدونيان
Toraj Amraee, Alireza Fereidunian, , Alireza Fereidunian
نام دانشجو : حسين اكبرزاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ارائه الگوريتمي براي برنامه ريزي بهينه مشاركت واحدهاي نيروگاهي در سيستم قدرت با در نظر گرفتن محدوديت پايداري فركانس

نام اساتید: تورج امرايي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني, محمود فتوحي فيروزآباد
Toraj Amraee, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani,
نام دانشجو : سالار صابري اسكوئي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

مدلسازي پخش بار اقتصادي ديناميكي با در نظر گرفتن ذخيره سازهاي مقياس بزرگ براي پوشش عدم قطعيت منابع انرژي تجديدپذير

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, مرتضي خردمندي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : الناز نادرمحمودي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ارائه الگوريتمي براي تعيين معماري شبه انتقال جهت بهبود تاب آوري سيستم قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي, مرتضي خردمندي, علي اصغر رضي كاظمي, محمد جعفريان
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi, Mohammad Jafarian
نام دانشجو : ميلاد قرباني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

تعيين محدوده هاي جزيره سازي كنترل شده سيستم هاي قدرت با هدف تامين پايداري در حضور عدم قطعيت ها

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : صادق كمالي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

ارائه الگوريتمي براي حذف بار فركانسي در شبكه هاي قدرت كم اينرسي در حضور بارهاي هوشمند

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, ابوالفضل پيرايش نقاب, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : امير دربندسري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

برنامه ريزي قابل اطمينان توسعه توليد با در نظر گرفتن محدوديت هاي زيست محيطي

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمود فتوحي فيروزاباد, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : سيدعلي رشيدائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

ارائه الگوريتم تحليلي جهت شناسايي داده هاي اشتباه ناشي از حملات سايبري در الگوريتم تخمين حالت سيستم هاي قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, مرتضي خردمندي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : حسين شايان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

طراحي الگوريتم حذف بار فركانسي چند مرحله اي-وفقي در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا, ابوالفضل پيرايش, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : سيدسهراب بني جمالي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

جايابي بهينه پايدارسازي پيشرفته چهار باند با هدف ميرا سازي نوسانات الكترومكانيكي بين ناحيه اي

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, محمدرضا آقامحمدي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمد عادل حسن

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

ارائه يك الگوريتم نوين براي تشخيص خطاي قطع تحريك در ژنراتور هاي سنكرون بر مبناي داده كاوي كميت هاي الكتريكي

نام اساتید: تورج امرايي, علي خاكي صديق, ميثم زماني پدرام, مرتضي خردمندي, ميثم زماني پدرام
Toraj Amraee, Ali Khaki Sedigh, Maysam Zamanipedram, , Maysam Zamanipedram
نام دانشجو : مهدي رسول پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

برنامه ريزي بهينه در مدار قرار گرفتن واحدهاي نيروگاهي جهت بهبود همنوايي ژنراتور ها در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي, محمود فتوحي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee,
نام دانشجو : سالار نقدعليان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مدل سازي و شبيه سازي جزيره سازي كنترل شده در سيستم هاي قدرت هوشمند با رويكرد بهبود تاب آوري

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا, مرتضي خردمندي, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : فرهاد تيموري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

معادل سازي ديناميكي ريز شبكه جهت مطالعات پايداري ديناميكي زاويه روتور در شبكه قدرت اصلي

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, پوريا معقولي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : كورش شمال زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

طراحي كنترل كننده مقاوم براي ميرا سازي نوسانات الكترومكانيكي بطور گسترده و به كمك واحدهاي اندازه گيري فازوري

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا, فرخ اميني فر, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : مرتضي خسروي چرمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

ارائه الگوريتمي جهت آشكارسازي خطاهاي امپدانس بالا در ريزشبكه

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, مهدي داور پناه, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : يونس محمدنيان دوآب

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

ارائه يك الگوريتم پخش بار بهينه با در نظر گرفتن محدوديت پايداري سيگنال كوچك

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي, علي اصغر رضي كاظمي, مرتضي خردمندي
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi, Ali Asghar Razi Kazemi,
نام دانشجو : بهناز صفري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

ارائه يك الگوريتم بهبود يافته براي حذف بار فركانسي تطبيقي چند مرحله اي در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمد قادري درباغي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

كنترل هماهنگ و سلسله مراتبي ولتاژ در يك شبكه قدرت با در نظر گرفتن اغتشاش در توپولوژيك شبكه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : مجتبي محمودي كوشالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

ارائه يك طرح بهينه جهت جزيره سازي كنترل شده سيستم قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : حيدر عبدالحسين

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

تخمين نوسانات فركانس پايين سيستم قدرت با روشهاي شناسايي سيستم

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حسن گلزاري كلور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

حذف بار ولتاژي بهينه با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي شبكه

نام اساتید: تورج امرايي, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Toraj Amraee, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سيدمحمدتقي ميرعلي مرتضائي

تاریخ:

برنامه ريزي ايمن مشاركت واحدهاي توليدي از ديدگاه پايداري شبكه قدرت

transient stability constraint unit commitment in power system

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : حسين صابري

تاریخ:

برنامه ريزي توسعه توليد با رويكرد كاهش كربن در حضور منابع تجديدپذير با در نظر گرفتن انعطاف پذيري در بهره برداري

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : محمدامين پورموسوي

تاریخ:

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال تركيبيHVAC/HVDC با در نظر گرفتن تبديل خطوط HVAC به HVDC تحت نفوذ منابع تجديدپذير

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : مجتبي مرادي سپه وند

تاریخ:

جزيره سازي كنترل شده بهنگام با رويكرد جداسازي حداقلي از شبكه قدرت به كمك واحدهاي اندازه گيري فازوري

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : احسان سعدي پورهنزائي

تاریخ:

ارائه يك مدل بهينه براي برنامه ريزي توسعه توليد در سيستم هاي قدرت در حضور منابع تجديد پذير با در نظر گرفتن محدوديت هاي بهره برداري

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : پيمان اميريان

تاریخ:

ارائه يك الگوريتم به منظور مكان يابي عيب هاي الكتريكي در سيستم هاي قدرت چند پايانه اي ولتاژ بالاي جريان مستقيم

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : ميثم محمدي رهيزي

تاریخ:

ارائه يك الگوريتم مبتني بر داده كاوي باري تشخيص خروج از همگامي در زنراتورهاي سنكرون

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : سميرا كنعاني