طراحي وشبيه سازي يك نمونه راكتورموازي كنترل شونده به صورت مغناطيسي(MCSR)

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : حميد صادقي مهري

بررسي طرح هاي حفاظت سيستم وشبيه سازي يك نمونه از اين طرح ها

نام اساتید: تورج امرايي, مسعود علي اكبرگلكار
Toraj Amraee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : علي سوائي

پيش بيني فركانس به كمك مدلهاي مبتنيبر هوش مصنوعي

نام اساتید: تورج امرايي, عليرضا فريدونيان
Toraj Amraee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محمد قادري درباغي

تشخيص نا پايداري ولتاژ در سيستم قدرت به كمك روش هاي مبتني برهوش مصنوعي

نام اساتید: تورج امرايي, شكرالله شكري كجوري
Toraj Amraee, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمد صمديان اقبلاغي

تخمين حاشيه پايداري گذرا زاويه روتور با كمك شبيكه عصبي

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : كاظم رضازاده دشتباني

مدلسازي و شبيه سازي پخش بار احتمالاتي با استفاده از روش تخمين نقطه

نام اساتید: تورج امرايي, مسعود علي اكبرگلكار
Toraj Amraee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : احد رسول خاني بلگه شيري

بررسي مكانيزم هاي توسعه ظرفيت توليد و پيشنهد يك مكانيزم براي صنعت برق ايران

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : امين پورفرزاد

بررسي طرح هاي حفاظت توليدات مقياس كوچك و شبيه سازي رله اي

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : وحيد ولي زاده

بررسي راهكارهاي كنترل خودكار توليد و شبيه سازي يك نمونه عملي

نام اساتید: تورج امرايي, مسعود علي اكبرگلكار
Toraj Amraee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محمد نجفي بابادي

كنترل بارسيستم هاي چند ناحيه اي به كمك مفهوم سيستم هاي چند عاملي

نام اساتید: تورج امرايي, عليرضا فريدونيان
Toraj Amraee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : مصطفي ناظمي

شبيه سازي روشهاي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا در ريز شبكه ها

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : علي غريب رضا

شبيه سازي و مقايسه عملكرد رله هاي حفاظت جزيره اي در يك ريز شبكه

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مهرداد درستيان

مطالعه وشبيه سازي كنترل توان در ريزشبكه ها در حالت جزيره اي

نام اساتید: تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي
Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : محمد ساريخاني

تخمين حالت در سيستم هاي قدرت در حضور واحد هاي اندازه گيري فازوري PMU

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : علي ذاكريان ركابداركلائي

شناسايي داده هاي اشتباه در مساله تخمين حالت به كمك شبيه سازي ويژگي هاي آماري

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : علي ملكي

هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان جهت دار در شبكه هاي توزيع فعال

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : مصطفي پرستوئي خواه

پيشنهاد و شبيه سازي الگوريتم جزيره سازي كنترل شده سيستم هاي قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, مسعود علي اكبرگلكار
Toraj Amraee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : فرشيد كامراني

شبيه سازي طرح جزيره سازي ريز شبكه در شرايط بحراني

نام اساتید: تورج امرايي, عليرضا فريدونيان
Toraj Amraee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : احسان مال انديش

تخمين ثابت اينرسي و ضريب ميرايي بار در سيستم هاي قدرت به كمك اندازه گيري هاي فازوري PMU

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : امير دربندسري

مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري با هدف مشاهده پذيري در شبكه انتقال و فوق توزيع استان مازندران

نام اساتید: تورج امرايي, اصغر اكبري ازيراني
Toraj Amraee, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : حميدرضا دريابار

جايابي خازن سري در شبكه هاي انتقال جهت بهبود حد انتقال توان

نام اساتید: تورج امرايي, عليرضا فريدونيان
Toraj Amraee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : شهريار شهاب لواساني

پيش بيني جزيره شدگي ناخواسته در شبكه هاي قدرت هوشمند به كمك واحدهاي اندازه گيري فازوري

نام اساتید: تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مرضيه خالصي

جايابي بهينه راكتورهاي قابل كنترل DSR در شبكه قدرت براي كنترل اضافه بار در شرايط اضطراري

نام اساتید: تورج امرايي, محمد توكلي بينا
Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : عليرضا جعفري نطنزي

طراحي و ساخت يك توان سنج (Power Meter) براي كاربردهاي حفاظتي در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: تورج امرايي, محمدرضا طولابي
Toraj Amraee, Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : حامد شادكام

پخش بار بهينه احتمالاتي در حضور منابع تجديدپذير

نام اساتید: تورج امرايي, اصغر اكبري ازيراني
Toraj Amraee, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : علي نيكبخت مالواجردي

شبيه سازي پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن آلاينده هاي زيست محيطي

نام اساتید: تورج امرايي
Toraj Amraee
نام دانشجو : غفار يوسفي