از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تا تاریخ :

مسئول پيگيري برنامه هاي دانشگاه در حوزه انرژي هاي نو

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه پژوهشي توسعه ي فن آوري هاي توربين گازي