تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تنش هاي پسماند با روش سوراخ كاري مركزي

نام اساتید: سهيل نخودچي, پيتر فلويت, عبدالحسين جلالي اقچاي, حامد سعيدي گوگرچيني, عبدالحسين جلالي اقچاي
Soheil Nakhodchi, Peter Flewit, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمد پورانتظاري زارچ

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تنش هاي پسماند به روش سوراخ كاري حلقه اي

نام اساتید: سهيل نخودچي, پراتيك شوكلا, مهرداد كازروني, مهرداد كازروني, حامد سعيدي گوگرچيني
Soheil Nakhodchi, Pratik Shukla, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Kazerooni,
نام دانشجو : مجيد صادقي غريبدوستي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

ارزيابي مخازن تحت فشار جوشكاري شده با وجود Thermal Hot Spot

نام اساتید: سهيل نخودچي, مهرداد كازروني, سعيد خدايگان, مهرداد كازروني
Soheil Nakhodchi, Mehrdad Kazerooni, , Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : سيدامير محريزي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مقايسه استحكام اتصال جوشكاري اصطكاكي نقطه اي معمولي تقويت شده با نانوذرات

نام اساتید: سهيل نخودچي, حداد خداپرست, مجيد قريشي, رامين هاشمي, مجيد قريشي
Soheil Nakhodchi, Hadad Khodaparast, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : ندا جباري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مدلسازي عددي و مطالعه تجربي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در تعمير حفرات سطحي سرسيلندر خودرو

نام اساتید: اميرحسين شامخي, سهيل نخودچي, مجيد قريشي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Amir Hossein Shamekhi, Soheil Nakhodchi, Majid Ghoreishi, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : آرش اميني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

اندازه گيري تنش پسماند به روش سوراخ كاري تدريجي و طراحي دستگاه اندازه گيري

نام اساتید: سهيل نخودچي, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Soheil Nakhodchi, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : رضا حياتيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي رفتار رشد ترك خزشي به منظور تخمين عمر قطعات با دماي كاري بالا

نام اساتید: سهيل نخودچي, مهرداد آقايي خفري, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Soheil Nakhodchi, Mehrdad Aghaie Khafri, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : احسان صابري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

استفاده از روش برازش تصوير ديجيتال Digital Image Correlation براي اندازه گيري كرنش در قطعات تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي

نام اساتید: سهيل نخودچي, علي شكوه فر, حميد ابريشمي مقدم, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Soheil Nakhodchi, Ali Shkoohfar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : مهدي خزائيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل تنش در يك پروسه جوشكاري اصطكاكي

نام اساتید: سهيل نخودچي, رحمت الله قاجار, مهدي خدايي, رحمت الله قاجار
Soheil Nakhodchi, Rahmatollah Ghajar, Mehdi Khodaei, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : هادي سوداگري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بررسي از كارافتادگي (واماندگي) در پوشش هاي سد حرارتي

نام اساتید: سهيل نخودچي, مجيد سلطاني, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Soheil Nakhodchi, Majid Soltani, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : حسين ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي اثر تنش پسماند ناشي از جوشكاري در ايجاد ترك در لاينر اگزوز توربين به روش عددي و تجربي

نام اساتید: علي شكوه فر, سهيل نخودچي, رحمت الله قاجار, مهدي ظهور, رحمت الله قاجار
Ali Shkoohfar, Soheil Nakhodchi, Rahmatollah Ghajar, Mehdi Zohoor, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : صالح اكبري ايرج

تاریخ:

تحليل تجربي خزش و رهاسازي تنش در قطعات سوپرآلياژ IN718 توليد شده به كمك فرآيند ساخت افزايشي

نام اساتید: سهيل نخودچي
Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : شهريار علي كرمي

تاریخ:

تاثير شات پينينگ بر بهبود سختي و مقاومت به خستگي مواد

نام اساتید: سهيل نخودچي
Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : صدف پهلوان

تاریخ:

بررسي امكان بهبودخواص مكانيكي دريك ايمپلنت منيزيمي پرينت شده سه بعدي

نام اساتید: سهيل نخودچي
Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : ابوالفضل احمدپورمباركه

تاریخ:

تغييرشكل داغ در سوپر آلياژ اينكونل 718 توليد شده به روش ساخت افزايشي

نام اساتید: سهيل نخودچي
Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : مصطفي اسمعيلي زيني