از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه پژوهشي مواد و سازه هاي كامپوزيت و هوشمند

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو شواراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تا تاریخ :

عضو كمييسيون تخصصي فني و مهندسي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي مهندسي و مديريت انرژي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه و مدير اجرايي نشريه ي مواد و سازه هاي پيشرفته

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

عضو كار گروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت هيئت تحريريه نشريه علوم كاربردي ومحاسباتي در مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو تحريريه نشريه علمي پژوهشي مواد پرانرژي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو تحريريه نشريه علمي پژوهشي مهندسي ومديريت انرژي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو تحريريه نشريه Journal of Mechanical Research and Application

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

عضويت در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

عضو شوراي مركزي انضباطي وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

عضو ستادامور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

معاونت دانشجويي دانشگاه