بررسي تنش هاي وارده بريك تخمك در عمل لقاح مصنوعي (IVF)

نام اساتید: سيروس آقانجفي, سيد محمدرضا خليلي
Cyrus Aghanajafi, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : علي زارعي نژاد

بررسي تنش هاي وارده بر يك تخمك در عمل لقاح مصنوعي

نام اساتید: سيروس آقانجفي, سيد محمدرضا خليلي
Cyrus Aghanajafi, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : مهرداد درويشي

تحليل تغييرات زماني تنشهاي استوانه جدار ضخيم ويسكو الاستيك تحت فشارهاي داخلي و خارجي

نام اساتید: محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, علي اصغر جعفري, مهرداد وحدتي
Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Asghar Jafari, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : سياره نجاري سهزابي

بررسي اتصالات چسبي در دماهاي كريوجنيك براي سازه هاي كامپوزيتي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : امير تبركي اردبيلي

رفتار مواد ساخته شده از FML در شرايط بارگذاري هاي متفاوت و استاتيك يا ضربه

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : مرتضي كي منش

بررسي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي تقويت شده با نانو لوله ها

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, محمد شرعيات
Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مصطفي فرخي

بررسي رفتار و خواص مكانيكي سازه هاي كامپوزيتي با الياف طبيعي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي
Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : اميد بيات

تخمين مقدار ماده منفجره لازم با روشهاي داگلاس و انرژي و انتخاب نوع ماده منفجره براي توليد قطعات بالجي شكل استوانه اي به روش تغيير شكل انفجاري

نام اساتید: مهدي ظهور, سيد محمدرضا خليلي, جمال زماني اشني, محمد شرعيات
Mehdi Zohoor, Seyed Mohammd Reza Khalili, Jamal Zamani, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : احسان رحيم زاده

تحليل عددي اتصالات روي هم چسبي تقويت شده با الياف در مواد كامپوزيتي تحت بارگذاري (كشش- پيچش) با استفاده از نرم افزار ABAQYS

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, مهدي ظهور, فرهاد شاهوردي
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mehdi Zohoor, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : مجيد مختاري

تحليل خواص مكانيكي اتصال چسبي scarf

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : علي رضا زارعي

تحليل خواص مكانيكي اتصال چسبي scraft به كمك مدل المان محدود

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : ميثم ميرزايي سوزن

بررسي تجربي خواص مكانيكي اتصال چسبي كامژوزيتي از نوع scarf

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي شكوه فر, محمد شرعيات
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : علي دايمي ابراهيم زاده

بررسي تجربي خواص مكانيكي اتصال چسبي كامپوزيتي از نوع scarf

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي شكوه فر, محمد شرعيات
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مهدي نظري

تاثير پازالت برروي خواص بتن

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, جمال زماني اشني, رحمت الله قاجار
Seyed Mohammd Reza Khalili, Jamal Zamani, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : عليرضا ارمگان

طراحي و تهيه استاندارد و دستگاه جديد سرگرمي چكش چرخان

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, سهيل نخودچي
Seyed Mohammd Reza Khalili, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : ميثم كارگرآزاد

شبيه سازي و تحليل لايه كامپوزيتي نگهدارنده كاتاليزور خودرو

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, سهيل نخودچي
Seyed Mohammd Reza Khalili, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : ميلاد اميدي