مشخصات فردی

نام: سید محمدرضا

نام خانوادگی: خلیلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khalili@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedMohammdRezaKhalili


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک