سال: ۱۳۹۸

مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي خودروهاي پيشرفته با ADVISOR

نویسندگان: سيدمحمدتقي بطحايي, سامان احمدي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۷۲۳۰۰۸

سال: ۱۳۹۸

ديناميك سيستم هاي قدرت، جلد دوم (مطالعات غير خطي)

نویسندگان: سيدمحمدتقي بطحايي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۷۲۳۰۷۷

سال: ۱۳۹۷

ديناميك سيستم هاي قدرت، جلد اول (مطالعات خطي)

نویسندگان: سيدمحمدتقي بطحايي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۸۰۵۰۹۴۰

سال: ۱۳۹۵

كاربرد اينورترهاي DC-AC پيشرفته در انرژي هاي تجديد پذير

نویسندگان: سيدمحمدتقي بطحايي, وحيد سماواتيان
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۸۰۵۰۳۲۲