مقايسه فني و اقتصادي تشخيص جزيره اي در ميكرو شبكه هاي قدرت به روش سنتي وشبكه هاي هوشمند الكتريكي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, محمود احمديان عطاري
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : بهاره منصوري ميري

نقش شبكه هاي هوشمند در بهره برداري توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, سيدمسعود مقدس تفرشي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : سيدمحمد موسويان

استفاده از خودروهاي قابل اتصال به شبكه v2g در بازار برق به روش هوشمند در صورت امكان ساخت مبدل دوطرفه با كنترل تزريق انرژي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan
نام دانشجو : منصور عبادي انچه

شبيه سازي و مدلسازي جهت طراحي و ساخت نمونه خودرو خورشيدي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, فرهاد اكبري برومند, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Farhad Akbari Boroumand, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : وهاب نجاري سيسي

مدلسازي ، شبيه سازي و طراحي سيستم Micro-CCHP براي توليد برق و حرارت و سرما دريك ساختمان مسكوني

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : مهدي عباس زاده

بررسي الگوريتمهاي تشخيص نوع و محل خطا در يك شبكه توزيع هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محمد خطيبي

مدلسازي و شبيه سازي باتري اكسايش كاهش (Redox-Flow) همراه با تجهيزات شارز ودشارز

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan
نام دانشجو : اميرحسين فاني صابري

استفاده از خودرو هاي برقي هايبريد به عنوان منابع ارائه دهنده خدمات كنترل فركانس

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمدعلي نكويي, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Mohammad Nekouei, Toraj Amraee
نام دانشجو : سعيد شجاعي

انتخاب بهينه انواع نيروگاههاي توليد پراكنده در مناطق مختلف جغرافيايي ايران

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي اصغر رضي كاظمي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : محمدامين خواجه خليلي

بهينه سازي چند هدفه نگهداري پيشگيرانه شبكه هاي توزيع

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : نيكو كوچكي پور

تغيير آرايش فيدر هاي شبكه توزيع مبتني بر روش هاي هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee
نام دانشجو : شايان رزاقي

طراحي دستگاه متعادل كننده جريان هاي نا متعادل سه فاز با روش نظريه توان حقيقي لحظه اي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عباس هوشمند ويكي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : محمدعلي اوجي اردبيلي

تاثير خودروهاي برقي و شارز و دشارز باتري بر روي شبكه توزيع

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : مجتبي رحماوند

طراحي و شبيه سازي دستگاه تبديل گاز طبيعي به بنزين (GTL)

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عباس هوشمند ويكي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : رامين درستي

بررسي استانداردهاي نيروگاه هاي خورشيدي شامل: پنل، اينورتر و باتري

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سيدزكريا آسايش فرد

مدلسازي و شبيه سازي سيمولاتور خودروي برقي توسط نرم افزار Advisor و مقايسه آن با سيمولاتور سخت افزاري

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, صادق شاملو
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : رسول بسامي

برنامه نويسي هوشمند سازي و مديريت انرژي بيمارستان

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : الهه شفيع خاني

مدلسازي، شبيه سازي و ساخت يك سيستم تامين انرژي فتوولتائيك ماهواره ها و بهينه سازي آن به منظور نقطه توان بيشينه با استفاده از روش شبكه عصبي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, شكرالله شكري كجوري
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : سيداميرمهدي ميره ئي

بررسي روش هاي كنترل خطي و غيرخطي و هوشمند در مسئله كنترل خودكار توليد در سيستم قدرت

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : محمود ملايوسفي زاده

پياده سازي مدل مفهومي توسعه يافته سيستم مديريت ساختمان هوشمند مبتني بر اينترنت اشيا

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee
نام دانشجو : يگانه صادقي

طراحي، مدل سازي، شبيه سازي و ساخت (مقياس آزمايشگاهي) خودرو برقي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : اميرمحمد شجاعي

بررسي و امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي به همراه ذخيره ساز در جزيره كيش

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : اميرحسين اكبري

بررسي و امكان سنجي استفاده از انرژي باد به همراه ذخيره ساز در جزيره كيش

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : سجاد خورشيدي پاچي