سال: ۱۳۹۶

بررسي تجربي مهاربندهاي ضربدري متشكل از مقاطع فولادي نازك سرد نورد شده تحت اثر بارهاي سيكليك و بهبود رفتار آنها با استفاده از فولاد نرم

نویسندگان: پرويز عبادي, سعيد صبوري قمي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۱۱۳۱۷۴۵