تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

تعيين ضرايب عملكرد سازه داراي مهاربند كمانش تاب با در نظر گرفتن اندر كنش خاك و سازه

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سعيد صبوري قمي, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر فرامرز خشنوديان, مصطفي مسعودي
Hasan Ghasemzadeh, Saeid Sabouri Ghomi, Mostafa Masoudi, , Mostafa Masoudi
نام دانشجو : رضا خدابخشي سورشجاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي تاثير عرض موثر بر ورق تعيين سختي سخت كننده ها در ديوار برشي فولادي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر فرزاد حاتمي
Saeid Sabouri Ghomi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : مجيد طاهري راد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده سيستم هاي دياگريدي در سازه هاي بلند

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر فرزاد حاتمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian, , Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : سامان پاداش پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

بررسي اثر مكش ورق روي ستون ها و نيروي التهابي در ديوارهاي برشي فولادي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر فرزاد حاتمي
Saeid Sabouri Ghomi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : احسان گواهي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ديوارهاي برشي فولادي شكل پذير نازك با بازشو دروازه اي (پيوند كوتاه)

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : سيد پيمان موسوي قيه قشلاقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

بازنگري روابط تيرهاي پيوند در سيستم EBF و بسط آن به موارد مشابه در سيستم هاي ديگر

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, ابوالقاسم كرامتي, بهروز عسگريان, سيداكبر خليفه لو, بهروز عسگريان
Saeid Sabouri Ghomi, , Behrooz Asgarian, Seyed Akbar Khalifehloo, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : علي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

رفتار ديوارهاي برشي فولادي تحت بارهاي عمود بر صفحه

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, بهروز عسگريان
Saeid Sabouri Ghomi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : يونس جهاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

بهبود رفتار مهاربند جاري شونده مركزي با ورق در هسته

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمود يحيايي, محمدرضا كاويانپور
Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mahmood Yahyaei, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : بارش پاينده جو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

بررسي رفتار برج خنك كن فولادي مبتني بر دياگريد در برابر نيروي باد

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, محمدرسول دلفاني, رضا عباس نيا
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Mohammad Rasoul Delfani, Raza Abasnea
نام دانشجو : مريم قاسمي كراني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

اثر اتصالات تير به ستون بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي نيمه بلند

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, محمود يحيايي
Saeid Sabouri Ghomi, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : مجيد سليماني چاهستاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

بررسي رفتار لرزه اي سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند در صورت ايجاد اشكال در سيستم مهاربند

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : آرمين فرح بخش طولي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده با دو باز شو

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : صلاح الدين مام عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

ديوارهاي برشي فولادي همبند تحت بارهاي شبه استاتيك زلزله

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, ابوالقاسم كرامتي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Saeid Sabouri Ghomi, , Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : فاطمه متو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي رفتار قابهاي با مهاربندي برون محور قائم اصلاح شده

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمود يحيايي, علي جباري, محمد تقي كاظمي, ابوالقاسم كرامتي
Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mahmood Yahyaei, Ali Jabbari, ,
نام دانشجو : بهنام سعادتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي نشست غير يكنواخت در برج هاي خنك كننده فولادي تحت اثر بارهاي باد و ثقلي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, حميد محجوب مقدس
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Hamied Mahjoub Moghadas
نام دانشجو : سعيد مومني ورپشتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي تغيير ابعاد المان هاي سخت كننده بر رفتار برج هاي خننك كننده فولادي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, محمود يحيايي
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : جعفر ساعدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي لرزه اي قابهاي بندي شده واگرا با ورق فولادي در گوشه

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, بهروز عسگريان
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سعيد رحيمي گندشمين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۷

ارزيابي سيستم ديوار برشي فولادي به هم پيوسته

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : صدف مركباتچي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

بررسي رفتار سيستم مهار بند قطري با پانل برشي جاذب انرزي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, حميد محجوب مقدس
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Hamied Mahjoub Moghadas
نام دانشجو : حديث محمد مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

ارزيابي سيستمقاب مهاربندي شده زانويي تحت عملكردهاي مختلف

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : الهام مشروطه زنگاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۳

تعيين حدود عملكرد تير گونه ها در برش خمش وحالت تركيبي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, محمود يحيايي
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : مريم رجبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۶

بررسي اثر تقويت دوربازشو در ديوار برشي فولادي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : مونا نوبخت

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

بررسي مهاربند هاي جاري شونده مركزي با استفاده از فولاد نرم

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : مرتضي صانعي پور

تاریخ:

بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و اثر نوع اتصال تير به ستون

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : مجيد قلهكي

تاریخ:

بررسي پايداري مهاربندهاي واگرا با استفاده از فولاد نرم در برش در محيط پلاستيك

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : مسعود ضيائي

تاریخ:

تاثير نسبت ابعاد دهانه ها بر ضريب رفتار قاب هاي خمشي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : سيدحسام مدني

تاریخ:

بررسي رفتار مهاربندي جاري شونده مركزي با استفاده از ورق در هسته

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : بارش پاينده جو

تاریخ:

عملكرد برج هاي خنك كننده فلزي در برابر باد

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : محسن غياثي

تاریخ:

بررسي رفتار سيستم قاب هاي مهار شده واگراي قطري با تركيبي از فولاد نرم و فولاد ساختماني

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : حسام الدين بهرامپور

تاریخ:

بررسي اثر ترك بر روي برچ هاي خنك كننده بتني

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : سيدپيمان موسوي قيه قشلاقي

تاریخ:

مطالعه رفتار ديوارهاي برشي فولادي با دو بازشو

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : الناز آهوري

تاریخ:

بهبود رفتار مهاربندهاي ضربدري با استفاده از فولاد نرم

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : پرويز عبادي

تاریخ:

بهسازي سخت كننده ها در ديوارهاي برشي فولادي داراي باز شو

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : الناز آهوري

تاریخ:

بهبود رفتار مهاربند جاري شونده مركزي باورق در هسته

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : بارش پاينده جو

تاریخ:

بررسي رفتار ديوارهاي مركب تحت اثر فشار ناشي از بارگذاري خاك

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : آرمان نصري

تاریخ:

محاسبه ضريب رفتار سيستم سازه اي دياگريد

نام اساتید: سعيد صبوري قمي
Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : عباس دهقاني