از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي روش هاي عددي در مهندسي عمرانNumerial Methods in civil Engneeri journal

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون دائمي هيات امنا

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

كميته مهندسي عمران در دفتر برنامه ريزي و آموزش عالي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

كميته تدوين دروس وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

نشريه علمي پژوهشي اساس

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مجله علمي -پژوهشي مهندسي عمران ومحيط زيست اميركبير

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مجله علمي و پژوهشي سازه و فولاد

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مقوله تدوين مقررات ملي ساختمان آئين نامه فولاد ايران