مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: صبوری قمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sabouri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeidSabouriGhomi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران