از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ تا تاریخ :

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا تاریخ :

سرپرست پرديس علوم

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضو كار گروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا تاریخ :

رئيس كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تا تاریخ :

رئيس دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

مدير گروه شيمي معدني

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيات داوري بيست و ششمين جشنواره ي انتخاب دانشجوي نمونه سال 96

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي كاتاليزورهاي شبه زيستي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

عضو شوراي ايمني

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

آز شيمي عمومي 1

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵

سرپرست آزمايشگاه شيمي عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۶

مدير امور اجتماعي معاونت فرهنگي در دانشكده ها