تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

سنتز ، شناسايي و مطالعه مقايسه ايي فعاليت كاتاليزوري آهن و منگنز پورفيرين هاي تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده در اكسايش سولفيدها و فنول ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت, فلورا حشمت پور, بهروز نوتاش, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat, Felora Heshmatpour, , Felora Heshmatpour
نام دانشجو : مهناز كريمي اميري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تثبيت كمپلكس هاي باز شيف روي نانو ذرات مغناطيسي براي تخريب رنگهاي آلي

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور, رحمت الله رحيمي
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour,
نام دانشجو : سيده هانيه ناوشكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

سنتز شناسايي و مطالعه فعاليت كاتاليزوري كمپلكس هاي بازشيف تثبيت شده روي نانو صفحات گرافن اكسيد براي تخريب رنگهاي آلي

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور, عبدالوحيد مصباح
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour,
نام دانشجو : سحر نصيري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

سنتز شناسايي و مطالعه فعاليت كاتاليزوري پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده بر روي سطح نانو ذرات مغناطيسي در اكسايش تركيبات آلي

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني, عليرضا بديعي
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni,
نام دانشجو : دانا مرادي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

سنتز شناسايي و كاربرد پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي بسته هاي كربني نانو ساختار

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, مجيد جعفريان
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Majid Jafarian
نام دانشجو : حميده بطحايي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اكسايش هوازي تركيبات آلي در حضور پورفيرين هاي آزاد و تثبيت شده روي بسترهاي نانو ساختار به عنوان حساس كننده نوري

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني, حميدرضا خواصي
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni,
نام دانشجو : آرين زماني فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

نانو كاتاليزورهاي بر پايه پورفيرين هاي فلزي : سنتز شناسايي و كاربرد آنها در اكسايش هوازي هيدروكربن ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور, بهرام قنبري
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour,
نام دانشجو : نيلوفر پورناصر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

سنتز شناسايي و مطالعه فعاليت كاتاليزوري منگنز پورفيرين هاي تثبيت شده روي نانو ذرات مغناطيسي در اكسايش رنگ هاي آلي

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني, مجيد ماستري فراهاني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni,
نام دانشجو : شيما آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

سنتز شناسايي و مطالعه مقايسه اي فعاليت كاتاليزوري پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي نانو صفحات گرافن اكسيد در تخريب اكسايشي رنگ هاي آلي

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, عليرضا بديعي, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, , Felora Heshmatpour
نام دانشجو : نسرين رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

پورفيرين هاي تثبيت شده بر روي نانو ساختارهاي با سطوح متفاوت : سنتز ، شناسايي و كاربرد كاتاليزوري

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, مجيد جعفريان
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Majid Jafarian
نام دانشجو : پري ناز نفريه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

سنتز،شناسايي و مطالعه خواص پورفيرين هاي استخلافي در حالت توده ،محلول و نانو

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, سرور رمضانپور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : فاطمه نجابت

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

بررسي فعاليت كاتاليزوري پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده بر روي كيتوسان به عنوان مدلي براي آنزيم سيتوكروم P-450

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, مريم لشني زادگان, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, , Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سونا باجلان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

سنتز، شناسايي و فعاليت كاتاليزوري كمپلكس هاي بازشيف فلزات واسطه در حالت همگن و تثبيت شده روي بسترهاي نانو

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, شهرام صيدي
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Shahram Seidi
نام دانشجو : الهام خدائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

اكسايش هوازي هيدروكربن ها در حضور پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, حميدرضا خواصي, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, , Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : پريا رادمنش

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

بررسي فعاليت كاتاليزوري پورفيرن هاي فلزي تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي سيليكات دار شده به عنوان كاتاليزور شبه حياتي

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور, رحمت الله رحيمي
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour,
نام دانشجو : فاطمه پنجي علي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

سنتز ،شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده بر روي گرافن اكسيد

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور, بهرام قنبري
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour,
نام دانشجو : ساغر رضائي كوهستاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

اكسايش فتوكاتاليزوري تركيبات آلي در حضور حساس كننده هاي پورفيريني

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سعيده سعادتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

اكسايش سولفيدها و رنگ ها در حضور پورفيرين هاي منگنز (III) و آهن (III) تثبيت شده روي نانو لوله هاي كربني عامل دار

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سميرا زماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

مطالعه ي مقايسه اي پورفيرين هاي آهن و منگنز تثبيت شده روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان كاتاليزور در اكسايش آلكن ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : پري ناز نفريه

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي بسترهاي نانو ساختار به عنوان مدل هاي شبه زيستي براي اكسايش تركيبات آلي و آلاينده هاي زيست محيطي

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, سرور رمضانپور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : زهرا شيباني فرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مطالعه مقايسه اي خواص كاتاليزوري پورفيرين هاي فلزي استخلاف دار در سيستم هاي همگن و نانو ساختارهاي ناهمگن

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سحر اعتباري روزبهاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

سنتز،شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري كمپلكس هاي باز شيف هاي چهاردندانه محبوس شده در نانو حقره هاي زئوليت - Y

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سعيده شكوهي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

اكسايش و كاهش برخي از تركيبات آلي بر پايه كاتاليزورهاي مدل زيستي متالو پور فيريني

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, سعيد بلالايي
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Saeed Balalaei
نام دانشجو : الهه بهلول بندي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

اكسايش سبز و شبه حياتي هيدرو كربن ها درحضور پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي نانو لوله هاي كربني چند جداره

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سميرا ملك محمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

سنتز ، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري منگنز (3) پورفيرين تثبيت شده برروي نانو لوله هاي كربني چند جداره

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : الهه كلهرچگيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي سطوح سيليكاي اصلاح شده به عنوان كاتاليزورهاي نا همگن در اكسايش سولفيد ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : آتنا كاويان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

اكسايش سبز اولفين ها و سولفيدها كاتاليست شده به وسيله كمپلكس هاي بازشيف اكسوواناديوم (IV) محبوس شده در نانو حفره هاي زئوليست - Y

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : فاطمه صالحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

خواص كاتاليزوري يك سري همولوگ از منگنز پورفيرين ها به عنوان الگوي آنزيم سيتوكروم p-450

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : فاطمه نجابت

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۷

سنتز ، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري كمپلكس هاي موليبدن و واناديوم با برخي پپتيدها

نام اساتید: سعيد رعيتي, سعيد بلالايي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Saeed Balalaei, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : رويا بيناي مطلق

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸

اكسايش ناهمگن و شبه حياتي آلكن ها در حضور نانو ذرات منگنز (III) پورفيرين

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : نصيره نقاشيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

اكسايش تركيبات آلي كاتاليست شده بوسيله كمپلكسهاي نانو ساختار ليگندهاي بازشيفت چهار دندانه

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : پيام عبدالعليان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تثبيت كمپلكسهاي فلزي پورفيرين روي سطوح سيليكاي اصلاح شده و فعاليت كاتاليزوري آنها در واكنشهاي اكسايش

نام اساتید: سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : فرزانه روحاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

فعاليت كاتاليز گري كمپلكسهاي آهن (III) از مزو تترافنيل پور فيرينهاي هالوژن دار در موقعيت بتا در اكسايش اولفين ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : مهشيد زبردست

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

سنتز، شناسايي و خواص كاتاليزگري كمپلكسهاي موليبدن از شيف بازهاي چهاردندانه و نانو كامپوزيت هاي ناشي از تلفيق كمپلكس هاي باز شيف چهاردندانه با زئوليت Y

نام اساتید: سعيد رعيتي
Saeid Rayati
نام دانشجو : نسيم رفيعي يونس

تاریخ:

مطالعه تائير درجه برم و كلردار شدن موقعيتهاي بتا - مزو - تترا آريل پورفيرين ها در فعاليت كاتاليزوري كمپلكس هاي منگنز (III) آنها

نام اساتید: سعيد رعيتي
Saeid Rayati
نام دانشجو : الهه بهلول بندي

تاریخ:

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيتهاي داراي پايه پور فيريني و كاربرد آنها در اكسايش الكن ها

نام اساتید: سعيد رعيتي
Saeid Rayati
نام دانشجو : پريسا جعفرزاده

تاریخ:

بررسي رفتار الكتروشيميايي چند كمپلكس باز شيف اكسوواناديم

نام اساتید: سعيد رعيتي, احمد روح الهي
Saeid Rayati, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : فرانك بيشه سري

تاریخ:

تخريب اكسايشي رنگ هاي آلي در حضور كمپلكس هاي بازشيف تثبيت شده روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده

نام اساتید: سعيد رعيتي
Saeid Rayati
نام دانشجو : انسيه بابك

تاریخ:

سنتز شناسايي و مقايسه فعاليت كاتاليزوري آهن و منگنز پورفيرين هاي تثبيت شده بر روي نانو صفحات گرافن اكسيد در اكسايش فنول ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت
Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat
نام دانشجو : بهاره رحيم زاده

تاریخ:

سنتز شناسايي و مطالعه مقايسه اي فعاليت كاتاليزوري آهن و منگنز پورفيرين هاي تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده در اكسايش فنول ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت
Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat
نام دانشجو : مهناز كريمي اميري

تاریخ:

مطالعه مقايسه اي اكسايش رنگهاي آلي در حضور نانو كاتاليزورهاي دو فلزي و تك فلزي بر پايه پورفيرين هاي تثبيت شده بر روي نانو لوله كربني

نام اساتید: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت
Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat
نام دانشجو : محمدجواد ايرواني

تاریخ:

سنتز شناسايي و مقايسه فعاليت كاتاليزوري آهن و منگنز پورفيرين هاي تثبيت شده بر روي نانو صفحات گرافن اكسيد در اكسايش سولفيدها و فنول ها

نام اساتید: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت
Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat
نام دانشجو : بهاره رحيم زاده