سال: ۱۳۹۵

كمپلكس چهار دندانه نانو ساختار موليبدن باز شيف در درمان تومور هاي سرطاني كبد و برخي بيماريها با منشا قارچي و باكتريايي

همکاران: نسيم تدين پور, كريم زارع, سعيد رعيتي, مويد حسيني صدر
موضوع :