مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: رعیتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rayati@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeidRayati


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی معدنی

واحد سازمانی: شیمی