از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ تا تاریخ :

نماينده وزير در هيات امناي موسسه آموزش عالي غيردولتي - غير انتفاعي ابرار

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

رئيس مركز نظارت وارزيابي آموزش عالي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

مدير گروه مكاترونيك(بين رشته اي)