مشخصات فردی

نام: سعدان

نام خانوادگی: زکائی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zokaei@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaedanZokaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق