بررسي و شناسايي روش هاي حمله و راهكارهاي مواجهه با آن ها در شبكه هاي انتقال صدا روي اينترنت VOIP

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, مهدي زمانيان, عباس آسوشه
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mahdi Zamanian,
نام دانشجو : امير طاهرين

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : امير اديب باسمنج