از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه حالت جامد پيشرفته 1

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيات داوري بيست و ششمين جشنواره ي انتخاب دانشجوي نمونه سال 96

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

معاون آموزشي دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

دبير همايش سيستم هاي بس ذره اي(كپه اي ونانو مقياس)

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

مدير گروه فيزيك حالت جامد

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

سرپرست آزمايشگاه فيزيك عمومي 1